ทิพย์กาญจนเรขากฤษณาพร, สาลีกุลสำลี, อภิสิทธิวาสนานิภาพร, and เทียมหมอกมณีรัตน์. 2018. “ADVANCED CARE PLANNING FOR PEACEFUL DEATH”. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok 33 (3), 138-45. https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/120115.