วงศ์ใหญ่สิริมาส, อรดิษฐ์อมรไก, and นะแสจีระภา. 2017. “THE RATIONAL DRUG USE IN DIABETES MELLITUS”. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok 33 (3), 158-65. https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/120121.