ทิพย์กาญจนเรขาก. (2018) “กองบรรณาธิการ”, Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 33(3). Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/120086 (Accessed: 27May2019).