ทิพย์กาญจนเรขาก., สาลีกุลส., อภิสิทธิวาสนาน. and เทียมหมอกม. (2018) “ADVANCED CARE PLANNING FOR PEACEFUL DEATH”, Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 33(3), pp. 138-145. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/120115 (Accessed: 23May2019).