ปัญญาพินิจนุกูรช., ศิริศุภลักษณ์พ., วรรณสันทัดส. and นิลวัชรมณีจ. (1) “ผลของจิตตปัญญาศึกษาต่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ Effect of Contemplative Education on Transformative Learning of Boromarajonani College of Nursing Bangkok’s Personnel”, Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 28(2). Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/32046 (Accessed: 24July2019).