โชสิวสกุลก. (1) “การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง Breast Screening Self-examination”, Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 28(2). Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/32051 (Accessed: 18June2019).