โสตถิผลอนันต์ส., เข้มขันเ. and นิโรธนันท์อ. (1) “รายงานวิจัยวิจัย ผลของการออกแบบการเรียนที่มีการใช้ประสบการณ์จริงในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ”, Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 27(1). Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4804 (Accessed: 23August2019).