ช่วยตนอ., ตรีเดชป. and ปั้นดีว. (1) “ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ในสถานีอนามัย : กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 28(1). Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4836 (Accessed: 19June2019).