[1]
ทิพย์กาญจนเรขาก., สาลีกุลส., อภิสิทธิวาสนาน., and เทียมหมอกม., “ADVANCED CARE PLANNING FOR PEACEFUL DEATH”, Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, vol. 33, no. 3, pp. 138-145, Apr. 2018.