[1]
ทิพย์กาญจนเรขาก., “ปกหลังวารสาร”, Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, vol. 33, no. 3, Dec. 2017.