[1]
ปัญญาพินิจนุกูรช., ศิริศุภลักษณ์พ., วรรณสันทัดส., and นิลวัชรมณีจ., “ผลของจิตตปัญญาศึกษาต่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ Effect of Contemplative Education on Transformative Learning of Boromarajonani College of Nursing Bangkok’s Personnel”, Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, vol. 28, no. 2, 1.