[1]
โชสิวสกุลก., “การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง Breast Screening Self-examination”, Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, vol. 28, no. 2, 1.