[1]
ช่วยตนอ., ตรีเดชป., and ปั้นดีว., “ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ในสถานีอนามัย : กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, vol. 28, no. 1, 1.