ทิพย์กาญจนเรขากฤษณาพร, สาลีกุลสำลี, อภิสิทธิวาสนานิภาพร, and เทียมหมอกมณีรัตน์. “ADVANCED CARE PLANNING FOR PEACEFUL DEATH”. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok 33, no. 3 (April 25, 2018): 138-145. Accessed May 23, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/120115.