วัดยิ้มนันธิดา, หวังชมเสาวลักษณ์, and มะโนอภัสริน. “TEACHING AND LEARNING MANAGEMENT IN NURSING USING ELECTRONIC LEARNING”. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok 33, no. 3 (December 8, 2017): 146-157. Accessed May 26, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/120119.