วงศ์ใหญ่สิริมาส, อรดิษฐ์อมรไก, and นะแสจีระภา. “THE RATIONAL DRUG USE IN DIABETES MELLITUS”. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok 33, no. 3 (December 8, 2017): 158-165. Accessed May 20, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/120121.