1.
ปัญญาพินิจนุกูรช, ศิริศุภลักษณ์พ, วรรณสันทัดส, นิลวัชรมณีจ. ผลของจิตตปัญญาศึกษาต่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ Effect of Contemplative Education on Transformative Learning of Boromarajonani College of Nursing Bangkok’s Personnel. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok [Internet]. 1 [cited 26Jun.2019];28(2). Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/32046