1.
โชสิวสกุลก. การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง Breast Screening Self-examination. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok [Internet]. 1 [cited 22Jul.2019];28(2). Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/32051