1.
ชีพประสพน, อ่วมตานีอ. ประสบการณ์ของพยาบาลประจำการที่ ช่วยดูแลนักศึกษาพยาบาล ขณะฝึกภาคปฏิบัติ EXPERIENCES OF REGISTERED NURSES IN MENTORING NURSING STUDENTS DURING CLINICAL PRACTICUM. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) [Internet]. 1May2015 [cited 20Nov.2019];31(2):44-6. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/47634