1.
โสตถิผลอนันต์ส, เข้มขันเ, นิโรธนันท์อ. รายงานวิจัยวิจัย ผลของการออกแบบการเรียนที่มีการใช้ประสบการณ์จริงในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok [Internet]. 1 [cited 24Aug.2019];27(1). Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4804