1.
ช่วยตนอ, ตรีเดชป, ปั้นดีว. ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ในสถานีอนามัย : กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok [Internet]. 1 [cited 22Jul.2019];28(1). Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4836