1. เผยแพร่ความรู้ทางพยาบาลศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางการพยาบาล การศึกษา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

3. ส่งเสริมให้บุคลากรด้านสุขภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้่องได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ISSN 0857-7927

เรื่องแจ้งสำหรับผู้ที่ะส่งบทความวิชาการ

2018-11-03

ขอเรียนแจ้งท่านที่สนใจจะส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ในปีนี้ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไปท่านจะได้รับการพิจารณาในการตีพิมพ์ในฉบับปี 2563 จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ

BCNB

2016-02-09

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จะเผยแพร่บทความผ่านระบบ ThaiJO เป็น E-journal เท่านั้น

โดยจะยกเลิกการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม ตั้งแต่ ฉบับปีที่ 33 (พศ.2560) เป็นต้นไป

ทุกท่านสามารถ download  บทความวารสารได้ ผ่าน ระบบ ThaiJO

และ ฉบับปีที่ 35 (พ.ศ.2562) ได้ปรับรูปแบบการอ้างอิงเป็นแบบ Vancouver

และรายการอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ ทุกรายการ

Vol 34 No 2 (2018): May-August 2018

Published: 2018-08-01

cover

กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา

Editorial department

กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา

THE DEVELOPMENT OF A CASE MANGEMENT MODEL FOR CARE COLLABORATION FROM A HOSPITAL TO A COMMUNITY FOR HYPERTENSION PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE

เพชรรัตน์ ทัดเทียม, สุทธีพร มูลศาสตร์, กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา

1-12

SITUATION AND FACTORS ASSOCIATED WITH ANTIBIOTIC USED OF WORKING AGED GROUP IN MAHASARAKHAM PROVINCE

คุณากร ปาปะขา, วงศา เล้าหศิริวงศ์

13-22

THE FACTORS INFLUENCING A FOUR WEEK EXCLUSIVE BREASTFEEDING AMONG FIRST-TIME ADOLESCENT MOTHERS

สุภัสสร เลาะหะนะ, นิตยา สินสุกใส, วรรณา พาหุวัฒนกร

36-47

RISK MANAGEMENT AND THE IMPLEMENTATION OF THE STRATEGIES FOR PREVENTING TEENAGE PREGNANCY OF SECONDARY SCHOOLS IN SAMUTSONGKHRAM PROVINCE

ศิตา ทวีกาญจน์, วรกาญจน์ สุขสดเขียว, สายสุดา เตียเจริญ

48-61

FACTORS PREDICTING CONDOM USE BEHAVIOR AMONG MEN WHO HAVE SEX WITH MEN IN BANGKOK

ชัยชาญ บัวผัน, ปรีย์กมล รัชนกุล, ณัฐพัชร์ บัวบุญ

62-73

A STRUCTURAL MODEL OF INNER STRENGTH OF SPOUSAL CAREGIVERS AMONG PATIENTS WITH ADVANCED CANCER

ดวงดาว อุบลแย้ม, จินตนา วัชรสินธุ์, กนกนุช ชื่นเลิศสกุล

86-100

EFFECTS OF A SEXUAL HEALTH PROMOTION PROGRAM ON PREGNANCY PREVENTION OF TEENAGE IN SARABURI MUNICIPAL

พัชนียา เชียงตา, ศิริวรรณ ทุมเชื้อ, มัณฑนา มณีโชติ, สุภัสสร เลาะหะนะ, พรพรรณ พุ่มประยูร, ศิริธร ยิ่งเรงเริง

101-111

THE FACTOR RELATED TO THE HEALTH PROBLEM ACCORDING TO THAI WISDOM

ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล, จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร, นางปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์, มัตถก ศรีคล้อ

112-124

SELF-DEVELOPMENT FOR EVIDENCED-BASED HUMAN CARING IN NURSING STUDENTS

ปานทิพย์ ปูรณานนท์, กุลธิดา พานิชกุล

125-137

DEVELOPMENT OF OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATIONS (OSCE) MODEL IN PRACTICUM OF NURSING CARE OF PERSONS WITH MENTAL HEALTH PROBLEMS SUBJECT

มญช์พาณี ขำวงษ์, วิไลลักษณ์ ศิริมัย, สุทธานันท์ กัลกะ, สุนทรี วัฒนเบญจโสภา, ชาลินี หนูชูสุข

138-153

AN ADVERSITY QUOTIENT ENHANCEMENT FOR NURSING STUDENTS

กัลยารัตน์ อนนท์รัตน์, จงกรม ทองจันทร์

154-163

INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT THROUGH PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES: GUIDELINE FOR DEVELOPING TEACHERS AND STUDENTS

ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์, กรองทอง ออมสิน

164-172

WHETHER OR NOT MULTIPLE RISK BEHAVIORS IN THAI ADOLESCENTS IS PREVENTABLE?

พิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา, อาภาพร เผ่าวัฒนา

173-188

Instructions for preparing the manuscript.

กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา

cover

กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา
View All Issues