Vol 30, No 3 (2014)

September-December 2014

Table of Contents

บทบรรณาธิการ pdf
  4

บทความวิจัย

การพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักสร้างสุขโรงพยาบาล DEVELOPMENT OF OPERATIONAL TRAINING COURSE FOR HAPPY HOSPITAL DEVELOPERS pdf
ดวงเนตร ธรรมกุล, ศิริพร ครุฑกาศ, ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม, จริยา ชื่นศิริมงคล, อัจศรา ประเสริฐสิน, สุวรรณา กุลบุตร 1-13
พฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรของผู้ป่วยโรคเบาหวาน จังหวัดกาญจนบุรี HERBAL USING BEHAVIORS AMONG DIABETES, KANCHANABURI PROVINCE pdf
ฤทธิชัย พิมปา, มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์, นิรัตน์ อิมามี, สุปรียา ตันสกุล 14-25
ปัญหาและอุปสรรคในการวินิจฉัยการพยาบาล ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม PROBLEMS AND OBSTACLES IN IMPLEMENTATION OF NURSING DIAGNOSIS OF NURSING STUDENTS OF SRIMAHASARAKHAM NURSING COLLEGE pdf
นิสากร วิบูลชัย, กานต์รวี โบราณมูล 26-34
สมรรถนะของพยาบาลด้านการจัดการภัยพิบัติ NURSE COMPETENCIES IN DISASTER MANAGEMENT pdf
ศุภลักษณ์ ธนาโรจน์, ศรีนวล สถิตวิทยานันท์ สถิตวิทยานันท์, รุ่งนภา จันทรา จันทรา 35-44
การสนทนาในครอบครัว ทัศนคติและการแสดงออกเกี่ยวกับการคบเพื่อน/ เพื่อนต่างเพศในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตเทศบาลนครลำปาง FAMILY COMMUNICATION, ATTITUDE, AND PRACTICE RELATED TO FRIENDSHIPS AMONG JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN NAKHON LAMPANG MUNICIPALITY pdf
วาสนา มั่งคั่ง, สุวัฒนา คำสุข 45-53
ความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ในการฝึกภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 STRESS AND COPING STRATEGIES OF NURSING STUDENTS IN CLINICAL PRACTICE PREPARATION OF MATERNAL AND CHILD HEALTH NURSING AND MIDWIFERY 1 pdf
ชุติกาญจน์ แซ่ตั้น, ศศิธร คำพันธ์ 54-63
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกาย ตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพต่อนน้ำหนักตัวของเด็กวัยเรียน ที่มีภาวะโภชนาการเกิน ในเขตชนบท จังหวัดตรัง EFFECT OF HEALTH ALLIANCE PROGRAM ON FOOD CONSUMPTION AND EXERCISE BEHAVIORS, AND WEIGHT OF OBESE SC pdf
อัศรีย์ พิชัยรัตน์, วรารัตน์ ทิพย์รัตน์ 64-76
การใช้และอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต USAGE AND BARRIER OF USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) FOR TEACHING AND LEARNING OF INSTRUCTORS IN BACHELOR OF NUR pdf
ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์, นันทิกา มิตรสัมพันธ์ มิตรสัมพันธ์, จันทร์เพ็ญ นิลวัชรมณี นิลวัชรมณี, พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์ 77-86
ผลของการใช้การวางแผนจำหน่ายต่อการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยเด็ก โรคปอดอักเสบและความพึงพอใจของผู้ดูแล สถาบันสุขภาพเด็กแห่ง าติมหารานี EFFECTS OF USING DISCHARGE PLANNING PROGRAM ON READMISSION OF CHILDREN WITH PNEUMONIA AND CAREGIVERS’ SATISFACTION WITH NURS pdf
นิภาพร หลีกุล หลีกุล, สุวิณี วิวัฒน์วานิช วิวัฒน์วานิช 87-96

บทความวิชาการ

“วัยรุ่น…วัยวุ่นกับปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม…ป้องกันอย่างไร” “HOW TO PREVENT UNWANTED TEENAGE PREGNANCY?” pdf
ลำเจียก กำธร กำธร 97-105

คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ

คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ pdf
กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา