Vol 27, No 2

May-August 2011

Table of Contents

บทความวิชาการ

ไตรสิกขา : หลักพุทธธรรมล้ำค่าในการฝึกฝนพัฒนาตนเพื่อการเป็นพยาบาลที่เอื้ออาทร pdf
จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร

บทความวิจัย

แรงจูงใจกับประสิทธิผลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน pdf
ภาวิดา พันระกา, กิติพงษ์ หาญเจริญ, ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
การศึกษาสมรรถนะเชิงเทคนิคในการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป pdf
สุกานดา สุจิตรธรรมคุณ, ดาริณี สุวภาพ, มนสภรณ์ วิทูรเมธา
แรงจูงใจและบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย pdf
เนาวรัตน์ เจริญสุข, ปิยธิดา ตรีเดช, วงเดือน ปั้นดี
สมรรถนะด้านการรักษาโรคเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ pdf
เสงี่ยม นาคเกษม, สุรชาติ ณ หนองคาย

บทความปกิณกะ

สื่อสารกับเด็ก…เรื่องจิ๊บจิ๊บ ? pdf
นันทิกา มิตรสัมพันธ์

แนะนำหนังสือ

มีความสุขให้ลูกเห็น เป็นคนดีให้ลูกดู pdf
กรองทอง ออมสิน
Synergy for Clinical Excellence: The AACN Synergy Model for Patient Care pdf
พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร