Published: 2013-01-08

ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด ณ รพ.รามาธิบดี

กนกกาญจน์ กอบกิจสุมงคล, เพิ่มสุข เอื้ออารี, อาภาสิณี วรอาคม, นพวรรณ แสนเจริญสุทธิกุล