วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา (Nursing Public Health and Education Journal)

วารสาร การพยาบาล  การสาธารณสุข และการศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาเป็นเอกสารวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล ออกเป็นราย  4  เดือน (ปีละ  3 ฉบับ)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบรายงานวิจัย(Research  Article)  และบทความปริทัศน์(Review  Article) สาขาการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา

นิพนธ์ต้นฉบับของผลงานทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวที่ส่งมา เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารฉบับนี้ ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน  นิพนธ์ต้นฉบับแต่ละเรื่องจะได้รับการประเมินคุณภาพทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง  จำนวน 2  ท่าน  ต่อเรื่อง


Journal Homepage Image

การส่งต้นฉบับ

   ต้นฉบับที่ส่งมารับพิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ต้องจัดพิมพ์ด้วยกระดาษ A4 และ Font Angsana ขนาดตัวอักษร 16 โดยพิมพ์ หมายเลขหน้าทุกหน้า โดยส่งมาที่ E-mail : journal@bcnpy.ac.th หรือส่ง เป็นต้นฉบับ 4 ชุด พร้อมแผ่น CD 1 แผ่น ผลงานทางวิชาการทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้นิพนธ์จะได้รับวารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา 1 ฉบับ ในกรณีที่ผู้นิพนธ์ต้องการประสงค์จะซื้อเพิ่มเป็นรายฉบับ ราคาฉบับละ 150 บาท

การชำระค่าลงทะเบียนเมื่อผ่านการตรวจรูปแบบ

   เมื่อผ่านการตรวจสอบรูปแบบของบทความแล้ว บรรณาธิการจะแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความ บทความละ 2,000 บาท ชำระค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความ โดยการโอนเงินมาที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา พะเยา เลขบัญชี 512-0-69285-0 ชื่อบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี(งานวารสาร)

การบอกรับวารสาร

   ผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกวารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา ต้องจ่ายปีละ 450 บาท (3 ฉบับ) หากประสงค์จะซื้อปลีกเป็นรายฉบับ ราคาฉบับละ 150 บาท สมาชิกหรือผู้อ่านท่านใดประสงค์จะขอข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อกองบรรณาธิการ ได้ดังนี้กองบรรณาธิการวารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 312 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000 โทรศัพท์ 0-5443-1779 ต่อ 105,114 โทรสาร 0-5443-1889 มือถือ 06-1289-5926 E-mail : journal@bcnpy.ac.th


Indexed in tci

Announcements

 

ข่าวประชาสัมพันธ์: วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา (Nursing Public Health and Education Journal)

 
tci_778
 
Posted: 2016-11-04
 
More Announcements...

Vol 17, No 3 (2016): กันยายน - ธันวาคม 2559

Table of Contents

บทความวิจัย(research)

บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับยาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในชุมชน pdf
ดาราวรรณ รองเมือง, จีราพร ทองดี, ชลการ ทรงศรี 3-16
โรคเรื้อรัง : ผลกระทบต่อสุขภาพพระสงฆ์ และแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ pdf
โรชินี อุปรา, ทักษิกา ชัชวรัตน์ 17-23
การพัฒนาศักยภาพญาติผู้ดูแลสุขภาพคนพิการที่บ้าน ในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา pdf
เทียนทอง ต๊ะแก้ว 24-32
ผลการใช้แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ ระดับปานกลางและรุนแรงต่อการเกิดแผลกดทับ และภาวะปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ pdf
อุบลรัตน์ วิสุทธินันท์, กฤตพัทธ์ ฝึกฝน 33-41
อัตราการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งเฮปาโตบลาสโตมาเด็ก ก่อนและหลังการเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า pdf
มณีวรรณ อุบลชัย, สุรพล เวียงนนท์, กฤติกา สุวรรณรุ่งเรือง, สุพรรณี พรหมเทศ 42-52
ปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ในระหว่างวัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ตอนต้น pdf
วิชัย พิบูลย์, ธนธรณ์ อินต๊ะเสนา, รดา เตชะกุลวิโรจน์, ธนกฤต บัวสระ, กัญญาณัฐกานต์ กรมเมือง, พรนภา สุริยะไชย, วีระพล จันทร์ดียิ่ง, ทักษิกา ชัชวรัตน์ 53-57
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน ในเขตตรวจราชการที่ 3 กระทรวงสาธารณสุข pdf
รุ่ง โอชารส 58-68
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานในการเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและการชี้นำตนเองในการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ของนักศึกษาพยาบาล pdf
รุ่งกาญจน์ วุฒิ, สมจิตร สิทธิวงศ์, จันทร์ธิลา ศรีกระจ่าง 69-80
ความสัมพันธ์และอำนาจในการทำนายของคุณลักษณะการคิดเชิงวิเคราะห์ที่มีผลต่อสมรรถนะการดูแลผู้รับบริการของนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา pdf
กิตติพร เนาว์สุวรรณ, ธาริณี นนทพุทธ, สิรภัทร โสตถิยาภัย 81-92
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง “การดูดเสมหะ” สำหรับนักศึกษาพยาบาล pdf
จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ, ลักขณา ศิรถิรกุล, ดารินทร์ พนาสันต์ 93-105
ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ pdf
สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา, พีระ เรืองฤทธิ์ 106-112
ผลของโปรแกรมส่งเสริมความพร้อมในการเป็นผู้นำนักศึกษาโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบนำตนเอง pdf
พรทิพา ทักษิณ, จุฑามาศ วงษ์จันทร์, อมรรัตน์ การะมี 113-124
การพัฒนาความรู้ และทัศนคติ เรื่องหลักประกันสุขภาพไทย สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี pdf
ชุลีพร หีตอักษร, รสติกร ขวัญชุม, ปราชญาวตี ยมานันตกุล, อติญาณ์ ศรเกษตริน 125-132
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข ในการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตอีสานตอนบน pdf
ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง, จิราพร วรวงศ์, ชัญญาวีร์ ไชยวงศ์, อัจฉรา คำมะทิตย์ 133-144
ผลของโปรแกรมการสอนตามแนวคิด การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ต่อสมรรถนะการพยาบาล ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในนักศึกษาพยาบาล pdf
นุสรา ประเสริฐศรี, มณีรัตน์ จิรัปปภา, อภิรดี เจริญนุกูล 145-155