วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา (Nursing Public Health and Education Journal)

วารสาร การพยาบาล  การสาธารณสุข และการศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาเป็นเอกสารวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล ออกเป็นราย  4  เดือน (ปีละ  3 ฉบับ)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบรายงานวิจัย(Research  Article)  และบทความปริทัศน์(Review  Article) สาขาการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา

นิพนธ์ต้นฉบับของผลงานทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวที่ส่งมา เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารฉบับนี้ ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน  นิพนธ์ต้นฉบับแต่ละเรื่องจะได้รับการประเมินคุณภาพทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง  จำนวน 2  ท่าน  ต่อเรื่อง


Journal Homepage Image

การส่งต้นฉบับ

   ต้นฉบับที่ส่งมารับพิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ต้องจัดพิมพ์ด้วยกระดาษ A4 และ Font Angsana ขนาดตัวอักษร 16 โดยพิมพ์ หมายเลขหน้าทุกหน้า โดยส่งมาที่ E-mail : journal@bcnpy.ac.th หรือส่ง เป็นต้นฉบับ 4 ชุด พร้อมแผ่น CD 1 แผ่น ผลงานทางวิชาการทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้นิพนธ์จะได้รับวารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา 1 ฉบับ ในกรณีที่ผู้นิพนธ์ต้องการประสงค์จะซื้อเพิ่มเป็นรายฉบับ ราคาฉบับละ 150 บาท

การชำระค่าลงทะเบียนเมื่อผ่านการตรวจรูปแบบ

   เมื่อผ่านการตรวจสอบรูปแบบของบทความแล้ว บรรณาธิการจะแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความ บทความละ 2,000 บาท ชำระค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความ โดยการโอนเงินมาที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา พะเยา เลขบัญชี 512-0-69285-0 ชื่อบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี(งานวารสาร)

การบอกรับวารสาร

   ผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกวารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา ต้องจ่ายปีละ 450 บาท (3 ฉบับ) หากประสงค์จะซื้อปลีกเป็นรายฉบับ ราคาฉบับละ 150 บาท สมาชิกหรือผู้อ่านท่านใดประสงค์จะขอข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อกองบรรณาธิการ ได้ดังนี้กองบรรณาธิการวารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 312 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000 โทรศัพท์ 0-5443-1779 ต่อ 105,114 โทรสาร 0-5443-1889 มือถือ 06-1289-5926 E-mail : journal@bcnpy.ac.th


Indexed in tci

Announcements

 

ข่าวประชาสัมพันธ์: วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา (Nursing Public Health and Education Journal)

 
tci_778
 
Posted: 2016-11-04
 
More Announcements...

Vol 18, No 1 (2017): มกราคม - เมษายน 2560

Table of Contents

บทความวิจัย(research)

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะการเรียนรู้ที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 pdf
สมานจิต ภิรมย์รื่น, ทักษิกา ชัชวรัตน์ 3-10
ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 แบบเข้ม ต่อความรู้ พฤติกรรมการจัดการตนเอง และระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยเบาหวานใน PCU อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา pdf
ดารารัตน์ อุ่มบางตลาด, ศตกมล ประสงค์วัฒนา 11-23
ประสิทธิผลของการเข้าร่วมโปรแกรมออกกำลังกาย ในหญิงตั้งครรภ์ต่อการเจ็บครรภ์ระยะที่ 1 และ 2 pdf
ชัชวาล ตั๋นคำ, ธิติญา หวงสุวรรณากร, สุทธินี ผกานนท์, ปารัช วิษณุมหิมาชัย, อุทิศ ศรีวิชัย, พรนภา สุริยะไชย, กนกรส โค้วจิริยะพันธุ์, วีระพล จันทร์ดียิ่ง, ทักษิกา ชัชวรัตน์ 24-27
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหืด pdf
สินีนาฏ เนาว์สุวรรณ, กิตติพร เนาว์สุวรรณ 28-38
การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนทางสังคมและเครือข่ายทางสังคม เพื่อการเลิกบุหรี่: กรณีศึกษา บ้านสันนายาว อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย pdf
นันทิกา อนันต์ชัยพัทธนา, ปรีชา อุปโยคิน 39-53
รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โซนลำดวน ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม pdf
สมัย ทองพูล, สันติสิทธิ์ เขียวเขิน, สงัด เชื้อลิ้นฟ้า 54-67
การพัฒนาการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย pdf
ปถภณ พิริยะ, กัลยา หาญพิชาญชัย, กฤษณ์ ขุนลึก 68-79
การพัฒนารูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดำเนินงานกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา pdf
จารุวรรณ ชีโพธิ์, ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว, ธีรยุทธ อุดมพร 80-91
ประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2552 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี pdf
ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์, ศรัญญา จุฬารี, ฉวีวรรณ เศียรอุ่น 92-103
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพยาบาลวิชาชีพ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ pdf
สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธ์, สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา, ศรีวรรณ สุพรรณสาร, เจริญ บุญมี 104-112
ผลของโปรแกรมอบรม “Cleaners Safety” ต่อความรู้ และพฤติกรรมความปลอดภัยในการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ในพนักงานทำความสะอาด โรงพยาบาลพะเยา pdf
จ่าสิบเอก วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน 113-122
การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลแบบชี้เฉพาะ แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย pdf
วราภรณ์ ภัทรมงคลเขตต์, พร บุญมี 123-136