วารสาร การพยาบาล  การสาธารณสุข และการศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาเป็นเอกสารวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล ออกเป็นราย  4  เดือน (ปีละ  3 ฉบับ)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบรายงานวิจัย(Research  Article)  และบทความปริทัศน์(Review  Article) สาขาการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา

นิพนธ์ต้นฉบับของผลงานทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวที่ส่งมา เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารฉบับนี้ ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน  นิพนธ์ต้นฉบับแต่ละเรื่องจะได้รับการประเมินคุณภาพทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง  จำนวน 2  ท่าน  ต่อเรื่อง

Vol 19 No 3 (2018): กันยายน - ธันวาคม 2561

ปี 19 เล่ม 3 กันยายน - ธันวาคม 2561

Published: 2018-12-25

อาการและการจัดการอาการตนเองของผู้ป่วยมะเร็งที่มีพยาธิสภาพประสาทส่วนปลาย เนื่องจากเคมีบำบัด

นุสรา ประเสริฐศรี, ภาวิณี ธนูผาย, มนัสนันท์ สุพรรณโมก, รัตนาภรณ์ เนตรวงษ์อินทร์, รุ่งทิวา โทศก, ลักษมี สู่หา, วชิรารัช คันศร, วันเพ็ญ บุตะเคียน, วิมลศิริ สาสุข

36-46

ปัจจัยทำนายสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังตำบลบ้านต๋อม

สิริสุดา เตชะวิเศษ, ทักษิกา ชัชวรัตน์, ฐิติพร เรือนกุล

84-95

พฤติกรรมสุขภาพของวัยรุ่น

วรินทร์ธร สุขกาย, ทักษิกา ชัชวรัตน์, สุภาภรณ์ นันตา

107-120

View All Issues

การส่งต้นฉบับ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

                   1. ส่งต้นฉบับบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเป็นอิเลคทรอนิคส์ไฟล์ (.docx) ไปที่     เวบไซต์ของวารสารที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy เพื่อทำการลงทะเบียนสมาชิกวารสาร และดำเนินการส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ของ TCI  ทั้งนี้ผู้เขียนสามารถศึกษาข้อมูลคำแนะนำ เบื้องต้นสำหรับผู้นิพนธ์ที่เมนูด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์  หรือตามคู่มือแนบท้าย

                    2. เมื่อบทความผ่านประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจะมีหนังสือแจ้งจากกองบรรณาธิการวารสารให้ผู้เขียนดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

                    3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ในวารสารเมื่อได้รับหนังสือแจ้งจากกองบรรณาธิการ

วารสารฯ มีกำหนดออกปี ละ 3 ฉบับ คือ

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

ฉบับที่ 2  พฤษภาคม – สิงหาคม

ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

      ผู้นิพนธ์หรือผู้อ่านท่านใดประสงค์จะขอข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อกองบรรณาธิการ ได้ดังนี้

 

     กองบรรณาธิการวารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

      312 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง

      จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

      โทรศัพท์ 0-5443-1779 ต่อ 105,114  โทรสาร  0-5443-1889

      มือถือ    06-1289-5926    E-mail : journal@bcnpy.ac.th

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม

Indexed in tci