วารสาร การพยาบาล  การสาธารณสุข และการศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาเป็นเอกสารวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล ออกเป็นราย  4  เดือน (ปีละ  3 ฉบับ)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบรายงานวิจัย(Research  Article)  และบทความปริทัศน์(Review  Article) สาขาการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา

นิพนธ์ต้นฉบับของผลงานทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวที่ส่งมา เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารฉบับนี้ ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน  นิพนธ์ต้นฉบับแต่ละเรื่องจะได้รับการประเมินคุณภาพทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง  จำนวน 2  ท่าน  ต่อเรื่อง

Vol 18 No 3 (2017): กันยายน - ธันวาคม 2560

Vol 18 No 3 (2017): กันยายน - ธันวาคม 2560

Published: 2017-12-26

การพยาบาลเด็กป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง : มุมมองในประเด็นสำคัญ Palliative Nursing Care in Children with Cancer at the End of Life : Critical Perspectives

เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์, ชนานันท์ โพธิ์ขวาง, วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์, พนิดา อาวุธ

27-38

การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด : ผลกระทบและแนวทางการช่วยเหลือ Caring for children with congenital heart disease : Impact and Assist Guidelines

ยุซรอ เล๊าะแม, คอลิด ครุนันท์, สุชาดา เจะดอเลาะ, มณีรัศมิ์ พัฒนสมบัติสุข

39-45

เคมีบำบัดที่มีผลต่อพยาธิสภาพประสาทส่วนปลาย การศึกษาภาคตัดขวางในผู้ป่วยมะเร็ง Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy (CIPN) : A Cross-Sectional Study in Cancer Patients

นุสรา ประเสริฐศรี, ชนุกร แก้วมณี, พณัชญา ขันติจิตร, วิไลลักษณ์ ตรียาพันธ์, Ellen M Lavoie Smith, ชลิยา วามะลุน, บุญหยาด หมั่นอุตส่าห์

52-62

View All Issues

การส่งต้นฉบับ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

                   1. ส่งต้นฉบับบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเป็นอิเลคทรอนิคส์ไฟล์ (.docx) ไปที่เวบไซต์ของวารสารที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy เพื่อทำการลงทะเบียนสมาชิกวารสาร และดำเนินการส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ของ TCI  ทั้งนี้ผู้เขียนสามารถศึกษาข้อมูลคำแนะนำ เบื้องต้นสำหรับผู้นิพนธ์ที่เมนูด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์  หรือตามคู่มือแนบท้าย

                    2. เมื่อบทความผ่านประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจะมีหนังสือแจ้งจากกองบรรณาธิการวารสารให้ผู้เขียนดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

                    3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ในวารสารเมื่อได้รับหนังสือแจ้งจากกองบรรณาธิการ

วารสารฯ มีกำหนดออกปี ละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2  พฤษภาคม – สิงหาคม และ ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 

    อัตราค่าบำรุงวารสารฯ / ค่าธรรมเนียมในการนำผลงานวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารฯ

                    1. กรณีส่งตามปกติ อัตราค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/ 1 บทความ

                    2. กรณีส่งแบบเร่งด่วน (Fast track) อัตราค่าธรรมเนียม 5,000 บาท/ 1 บทความ

      โดยชำระค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความ  โดยการโอนเงินมาที่  บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา พะเยา  เลขบัญชี  512-0-69285-0   ชื่อบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี(งานวารสาร)

  สมาชิกหรือผู้อ่านท่านใดประสงค์จะขอข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อกองบรรณาธิการ ได้ดังนี้ 

      กองบรรณาธิการวารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

      312 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง

      จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

      โทรศัพท์ 0-5443-1779 ต่อ 105,114  โทรสาร  0-5443-1889

      มือถือ    06-1289-5926    E-mail : journal@bcnpy.ac.th

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม

Indexed in tci