Vol 17, No 3 (2016)

กันยายน - ธันวาคม 2559

Table of Contents

บทความวิจัย(research)

บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับยาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในชุมชน pdf
ดาราวรรณ รองเมือง, จีราพร ทองดี, ชลการ ทรงศรี 3-16
โรคเรื้อรัง : ผลกระทบต่อสุขภาพพระสงฆ์ และแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ pdf
โรชินี อุปรา, ทักษิกา ชัชวรัตน์ 17-23
การพัฒนาศักยภาพญาติผู้ดูแลสุขภาพคนพิการที่บ้าน ในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา pdf
เทียนทอง ต๊ะแก้ว 24-32
ผลการใช้แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ ระดับปานกลางและรุนแรงต่อการเกิดแผลกดทับ และภาวะปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ pdf
อุบลรัตน์ วิสุทธินันท์, กฤตพัทธ์ ฝึกฝน 33-41
อัตราการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งเฮปาโตบลาสโตมาเด็ก ก่อนและหลังการเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า pdf
มณีวรรณ อุบลชัย, สุรพล เวียงนนท์, กฤติกา สุวรรณรุ่งเรือง, สุพรรณี พรหมเทศ 42-52
ปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ในระหว่างวัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ตอนต้น pdf
วิชัย พิบูลย์, ธนธรณ์ อินต๊ะเสนา, รดา เตชะกุลวิโรจน์, ธนกฤต บัวสระ, กัญญาณัฐกานต์ กรมเมือง, พรนภา สุริยะไชย, วีระพล จันทร์ดียิ่ง, ทักษิกา ชัชวรัตน์ 53-57
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน ในเขตตรวจราชการที่ 3 กระทรวงสาธารณสุข pdf
รุ่ง โอชารส 58-68
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานในการเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและการชี้นำตนเองในการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ของนักศึกษาพยาบาล pdf
รุ่งกาญจน์ วุฒิ, สมจิตร สิทธิวงศ์, จันทร์ธิลา ศรีกระจ่าง 69-80
ความสัมพันธ์และอำนาจในการทำนายของคุณลักษณะการคิดเชิงวิเคราะห์ที่มีผลต่อสมรรถนะการดูแลผู้รับบริการของนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา pdf
กิตติพร เนาว์สุวรรณ, ธาริณี นนทพุทธ, สิรภัทร โสตถิยาภัย 81-92
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง “การดูดเสมหะ” สำหรับนักศึกษาพยาบาล pdf
จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ, ลักขณา ศิรถิรกุล, ดารินทร์ พนาสันต์ 93-105
ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ pdf
สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา, พีระ เรืองฤทธิ์ 106-112
ผลของโปรแกรมส่งเสริมความพร้อมในการเป็นผู้นำนักศึกษาโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบนำตนเอง pdf
พรทิพา ทักษิณ, จุฑามาศ วงษ์จันทร์, อมรรัตน์ การะมี 113-124
การพัฒนาความรู้ และทัศนคติ เรื่องหลักประกันสุขภาพไทย สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี pdf
ชุลีพร หีตอักษร, รสติกร ขวัญชุม, ปราชญาวตี ยมานันตกุล, อติญาณ์ ศรเกษตริน 125-132
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข ในการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตอีสานตอนบน pdf
ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง, จิราพร วรวงศ์, ชัญญาวีร์ ไชยวงศ์, อัจฉรา คำมะทิตย์ 133-144
ผลของโปรแกรมการสอนตามแนวคิด การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ต่อสมรรถนะการพยาบาล ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในนักศึกษาพยาบาล pdf
นุสรา ประเสริฐศรี, มณีรัตน์ จิรัปปภา, อภิรดี เจริญนุกูล 145-155