Vol 18, No 1 (2017)

มกราคม - เมษายน 2560

Table of Contents

บทความวิจัย(research)

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะการเรียนรู้ที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 pdf
สมานจิต ภิรมย์รื่น, ทักษิกา ชัชวรัตน์ 3-10
ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 แบบเข้ม ต่อความรู้ พฤติกรรมการจัดการตนเอง และระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยเบาหวานใน PCU อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา pdf
ดารารัตน์ อุ่มบางตลาด, ศตกมล ประสงค์วัฒนา 11-23
ประสิทธิผลของการเข้าร่วมโปรแกรมออกกำลังกาย ในหญิงตั้งครรภ์ต่อการเจ็บครรภ์ระยะที่ 1 และ 2 pdf
ชัชวาล ตั๋นคำ, ธิติญา หวงสุวรรณากร, สุทธินี ผกานนท์, ปารัช วิษณุมหิมาชัย, อุทิศ ศรีวิชัย, พรนภา สุริยะไชย, กนกรส โค้วจิริยะพันธุ์, วีระพล จันทร์ดียิ่ง, ทักษิกา ชัชวรัตน์ 24-27
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหืด pdf
สินีนาฏ เนาว์สุวรรณ, กิตติพร เนาว์สุวรรณ 28-38
การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนทางสังคมและเครือข่ายทางสังคม เพื่อการเลิกบุหรี่: กรณีศึกษา บ้านสันนายาว อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย pdf
นันทิกา อนันต์ชัยพัทธนา, ปรีชา อุปโยคิน 39-53
รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โซนลำดวน ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม pdf
สมัย ทองพูล, สันติสิทธิ์ เขียวเขิน, สงัด เชื้อลิ้นฟ้า 54-67
การพัฒนาการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย pdf
ปถภณ พิริยะ, กัลยา หาญพิชาญชัย, กฤษณ์ ขุนลึก 68-79
การพัฒนารูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดำเนินงานกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา pdf
จารุวรรณ ชีโพธิ์, ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว, ธีรยุทธ อุดมพร 80-91
ประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2552 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี pdf
ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์, ศรัญญา จุฬารี, ฉวีวรรณ เศียรอุ่น 92-103
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพยาบาลวิชาชีพ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ pdf
สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธ์, สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา, ศรีวรรณ สุพรรณสาร, เจริญ บุญมี 104-112
ผลของโปรแกรมอบรม “Cleaners Safety” ต่อความรู้ และพฤติกรรมความปลอดภัยในการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ในพนักงานทำความสะอาด โรงพยาบาลพะเยา pdf
จ่าสิบเอก วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน 113-122
การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลแบบชี้เฉพาะ แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย pdf
วราภรณ์ ภัทรมงคลเขตต์, พร บุญมี 123-136