Vol 18, No 2 (2017)

พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

Table of Contents

รายงานวิจัย (Research Article)

ประสบการณ์ : การดูแลผู้ป่วยเด็กพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจที่บ้านโดยครอบครัวเป็นศูนย์กลาง pdf
วรรณฤดี เชาว์ศรีกุล 3-13
การพัฒนาจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ กับนักศึกษาพยาบาล Generation Z pdf
พัทธวรรณ ชูเลิศ, บุญตา สุขวดี, มนัสชนกฑ์ กุลพานิชย์ 28-35
การพยาบาลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า pdf
ภุมรินทร์ อินชัวนี, ชนานันท์ แสงปาก, สุภาพ เหมือนชู 14-27
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม สำหรับชมรมผู้สูงอายุ ตำบลเหล่าหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด pdf
ขวัญจิตร ชมภูวิเศษ 36-46
สถานการณ์การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่ลูกจ้างในสถานประกอบการเขตภาคเหนือตอนล่าง pdf
ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์, พรรณทิภา บัวคล้าย, ศิริกนก กลั่นขจร, ปริญญาพร จันทร์ศรี 47-54
การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของเครือข่ายสุขภาพจิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ pdf
ชลินดา จันทร์งาม, เทพอุทิศ กั้วสิทธิ์, กฤษณ์ ขุนลึก 55-68
การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้มในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด pdf
รติยา วิภักดิ์, นิรุวรรณ เทรินโบล์, เสถียรพงษ์ ศิวินา 69-83
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรบ้านทุ่งนางครวญ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี pdf
มงคล รัชชะ, สุรเดช สำราญจิตต์, จุฑามาศ แสนท้าว, ศรราม สุขตะกั่ว, อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ 84-94
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 สำหรับ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา pdf
แดนชัย ชอบจิตร, ดลนภา ไชยสมบัติ, สุทธินี มหามิตร วงค์แสน 95-105
ผลการเรียนรู้การวางแผนยุทธศาสตร์ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)มหาวิทยาลัยพะเยา pdf
ประจวบ แหลมหลัก 106-112
ปัจจัยทำนายการดำรงการตั้งครรภ์หรือยุติการตั้งครรภ์ : ทัศนะของวัยรุ่น pdf
จรรยา แก้วใจบุญ 113-126