ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 2) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ผลงานบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลการวิจัยทางการศึกษาทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข ผลงานและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านสุขภาพ 

Vol 9 No 1 (2019): January - June 2019

Published: 2019-06-16

Development of Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum Instructional Model to Enhance Problem-Solving Skill of Nursing Students

ภาสินี โทอินทร์, อัญชลี สารรัตนะ, ปนัดดา ญวนกระโทก

1-17

Factors Related to Self-Care Behavior of Diabetic Type II in Community

ศุภรัฐ พูนกล้า, สุขสิน เอกา

30-45

Predictors of Risk Behavior for Internet Addiction Among Grade 10 Students of The Secondary Educational Service Area Office 2, Bangkok

พงศยา ตราชูนิตย์, ทวีศักดิ์ กสิผล, จริยาวัตร คมพยัคฆ์

46-59

The Self-Health Care Experiences of Caregiver’s Older Adult With Bedridden Patients

สุริยา ฟองเกิด, กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม, กนกพร นทีธนสมบัติ

69-89

Jaundice in Newborn:

จันทรมาศ เสาวรส

99-109

View All Issues

บรรณาธิการ : ดร.จุฬารัตน์  ห้าวหาญ