วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Journal Homepage Image

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 8, No 1 (2016): มกราคม - มิถุนายน 2559

Table of Contents

บทความวิชาการ (Academic Paper)

การปรับปรุงกระบวนการจัดการซัพพลายเชนในธุรกิจค้าปลีก : กรณีศึกษา บริษัท ซี พี ค้าปลีกและการตลาด จำกัด pdf
ฐาปนา บุญหล้า 1-14
การใช้ประโยชน์ป่าชุมชนโกรกประดู่ ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ pdf
ผกามาศ มูลวันดี 15-26
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต pdf
อรธิดา ประสาร 27-36

บทความวิจัย (Research Paper)

สภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 pdf
บุญยวีร์ พัฒน์ธนกิตติโชค 37-52
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจากข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริม ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ pdf
ปัญญา แร่เพชร, อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ 53-68
การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามมาตรฐานคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาบ้านโคกเมือง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ pdf
กัลยานี เดชประทุม 69-84
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องโน้ตดนตรีสากลเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน pdf
พรทิพย์ สายแวว, กระพัน ศรีงาน, โกวิท วัชรินทรางกูร 85-96
Effects of Genre-based Approach to Improve Grade 11 Students’ Writing Ability and Retention pdf
สุทธิพงษ์ บรรยงค์, นวมินทร์ ประชานันท์, ชูเกียรติ จารัตน์ 97-108
ผลการใช้แผนและการจัดการเรียนรู้ เรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL pdf
สุบงกช ข่าขันมะล, โกวิท วัชรินทรางกูร, กระพัน ศรีงาน 109-122
ผลกระทบของมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่มีต่อการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กรของบริษัทจำกัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง pdf
พรชัย วีระนันทาเวทย์ 123-138

บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills: Rethinking How Students Learn) pdf
บุญชม ศรีสะอาด 139-144