ฝ่ายวิชาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

อีเมล: burjournal@gmail.com, supit.kc@bru.ac.th 

โทรศัพท์: 099-6788365

โทรสาร: 044-612858

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุพัตรา รักการศิลป์
บรรณาธิการ
Phone 085-861-1394

Support Contact

อาจารย์สุทิศา โขงรัมย์ / ผู้ช่วยบรรณาธิการ
Phone 087-229-4019