A Model of Developing Engineering Integrated Youth Leaders for Community Development

Main Article Content

จารินี ม้าแก้ว อวยชัย วะทา วิมลมาศ ปฐมวนิชกุล

Abstract

This research aimed to 1) study factors that have effects on developing engineering
integrated youth leaders for community, 2) formulate a development a model
of developing engineering integrated youth leaders for community, 3) implement and
evaluate the developed a model. The research procedures were divided by objective
into 3 stages. In the frst stage, this is the quantitative research. The ffty samples
consisted teachers, graduated and students in electrical engineering technology program,
Buriram Rajabhat University. The research instruments were questionnaires and
descriptive analyzing. The statistics used were mean, percentage and standard deviation. The
research found that the 5 factors, namely, 1) youth leadership, 2) communication, 3)
development of teamwork, 4) engineering integrated and 5) development of the community.
There are overall excellent suitability in every parts. In the second stage, used
the quantitative and qualitative research. A Model and the curriculum evaluated the
accuracy in the structure by 5 experts and connoisseurship by 6 experts for support
the model. There had the suitability value for each topic in the agreeable level from
consideration of experts. The model have 7 steps, namely, 1) searching youth volunteers,
2) training the youth leader, 3) searching problems and requirements from the community,
4) created concepts and proposes, 5) development technology, 6) technology
transfer and 7) evaluation. In the third stage, used the quantitative, qualitative and
experiment research. The experimental groups were fourth year students in electrical
engineering technology program that have requirements to resolve the problem in the
community with 15 persons 4 groups. This analyzed and compared the result with the
statistic of Wilcoxson Signed Rank Test. The research results showed that knowledge,
the attitude and the practice of engineering integrated youth leaders for community
had higher scores after implemented with the signifcance in the statistic at the level
of 0.05

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Paper)

References

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. 2550. การพัฒนาแผนชุมชน : การบูรณาการแผนชุมชน.
สำานักงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน. บริษัทสุภัชนิญค์ พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำากัด.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2551). ทำางานอย่างไรให้ก้าวหน้า. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย.
ฉลอง นาคเสน. 2556. รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตำาบล. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
ฉวีวรรณ วงศ์แพทย์ และคณะ. (2553). โครงการ “รูปแบบการบริหารจัดการโครงการวิจัยเพื่อท้อง
ถิ่นที่เอื้อ ต่อการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการสู่ชุมชน :
กรณีศึกษาชุมชนตำาบลไทรย้อย อำาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่”. สำานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น.ช่อเพชร เบ้าเงิน. (2545). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอากรมณ์
ด้านการ ตระหนักรู้ตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน การประถมศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
ชาญ ยอดเละ และคณะ. (2548). โครงการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น : กรณีศึกษาวิชา
เคมีสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านแม่แรง อำาเภอป่าซาง จังหวัดลำาพูน. สำาหรับนักศึกษาปริญญาตรี.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์ และคณะ่. (2548) . โครงการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น : กรณีศึกษา วิชา
หลักการจัดการลุ่มนำ้าแม่สา. สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
ดวงเดือน ศรีมาดี. (2557). รูปแบบการส่งเสริมการบริจาคโลหิตของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด.
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
บุญชม ศรีสะอาด. (2535). การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์ชมรมเด็ก.
บุญล้วน อุดมพันธ์. (2555). รูปแบบการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
เพ็ญจันทร์ ประจันตะเสน. (2554). รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
ยุทธ ไกยวรรณ์. (2550). เทคนิคการสอนและวิธีการ. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.
ศรีวรรณ ไชยสุข. (2547). สรุปผลการดำาเนินงาน : ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี 2547. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
สนธยา พลศรี. (2550). เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน. กรุงเทพ: โอเดียนสโตร์.
สายฝน วังสระ. (2552). การวิจัยและพัฒนาโปรแกรม 4-เอช เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยการศึกษา
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อวยชัย วะทา. (2554). กลยุทธ์การพัฒนาผู้นำาองค์กรชาวบ้านเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน
จังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาคบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามBanzaert Amy. (2006). Experiments in Service Learning. Fulfllment of Requirements
for Degree of Master of Science in Mechanical Engineering.
Gloria J. (2003). Nichols-English, Catherine A. White and Paul J. Brooks. Bridging Com
munity Based Pharmacy Outreach with ServiceLearning Principles. American
Journal of Pharmaceutical Education Vol. 66, Summer. p 124-131.
Natalie A. (2008) . Tran. The Connection between students’ out-of-school experience
and science learning. Degree of doctoral of philosophy educational leader
ship and policy analysis, University of wisconsin-madison.
Randy Stoecker . (2014). Extension and Higher Education Service-Learning : Toward a
Community Development Service-Learning Model. Journal of Higher Education
Outreach and Engagement, Volume 18, Number 1, p.15