Local Wisdom and Body Knowledge of Farmers in Native Chicken Raising

Main Article Content

นฤมล สมคุณา เอกสิทธิ์ สมคุณา

Abstract

The objectives of this study were: 1) to study the local wisdom of farmers
in Buriram in context of raising native chicken, 2) to study of body knowledge of farmers
from using herbs for raising in native chickens, and 3) to study the acceptance of
farmers in context of raising native chicken by herbs after training. The target group
consisted of 10 farmers in Moo 1, 9, and 15 Ban Talunglek, Tambon Talunglek,
Amphur Muang, Buriram Province. Those farmers were purposively selected using
as population samples. The farmers also had passed the training workshop on raising
crossbred native chickens and experienced in raising native chickens. Data were
collected from household interview and group discussion. Qualitative analysis was
used in this research and the analytical descriptive was presented.
The results showed that most of farmers raised chickens as free range (backyard
system) which was the conventional system as they have been done for a long
time. They used some herbs such as holy basil leaves, kaffir lime leaves, citronella
grass or custard apple leaves as floor foundation materials for controlling external
parasites. They also used some herbs for deworming internal nematodes such as
ripped betel nut. They fed the chickens by local feedstuffs such as rice bran, broken
rice, paddy rice glaucoma leaves, spinach leaves, and also wasted food from kitchen.
Concentrate feed was sometimes supplemented in the diet. There was no vaccination
program and the sick chickens were treated by medicines form animal food store
using water-mixing. After the farmers trained in the workshop on raising crossbred
native chickens and experienced in raising native chickens, they have implemented
the knowledge by raising native chickens by themselves for 13 weeks. Subsequently,
the knowledge management of using herbs for raising native chickens was evaluated
in a focus group. It was found that the farmers gained the knowledge of using herbs
for raising native chickens, feeding, good sanitation, regularly vaccination program,
collecting the data of growth performances, carcass quality, calculation of cost
production, and return profit. In addition, the target farmers had accepted the using
herbs for raising native chickens since they had knowledge and understanding about
herbs that can be used in raising native chickens.

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Paper)

References

กานต์สิรีเกศ เลิศสรรสิริ, ธีรชัย หายทุกข์, เทิดศักดิ์ คำเหม็ง และพีระพงษ์ แพงไพรี. (2558).
ผลของระบบการเลี้ยงและพื้นที่การเลี้ยงไก่พื้นเมืองต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ในสภาพ
ชุมชนชนบท. แก่นเกษตร, 43 ฉบับพิเศษ 1 : 20-25.
จุรีพร กาญจนการุณ และวาสนา วงค์ฉายา. (2553). การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
ของชุมชนบ้านยองแหละ. วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร. 4(1): 92-101.
นฤมล สมคุณา, เอกสิทธิ์ สมคุณา และคัชรินทร์ ภูนิคม. (2561). การพัฒนายาถ่ายพยาธิจากสมุนไพร
สำหรับไก่พื้นเมือง. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
ประภา เหล่าไพบูลย์, สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา และเรืองอุไร ตัณฑ์เจริญรัตน์. (2556). ภูมิปัญญาการใช้
สมุนไพรในไก่พื้นเมือง จังหวัดราชบุรี. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง,
1(1): 22-32.
วิทธวัช โมฬี และปภาพินท์ พุทธรักษา. (2553). การเลี้ยงไก่แบบปล่อย (Free-range chicken)
ก้าวเริ่มต้นของการเลี้ยงไก่เนื้อแบบอินทรีย์. เกษตรสุรนารี. หน้า 30-35.
สาโรช ค้าเจริญ และเยาวมาลย์ ค้าเจริญ. (2560). อาหารและการให้อาหารสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง.
เรียบเรียง ครั้งที่ 2. ขอนแก่น: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.
Choprakan, K. Wongpichet, K. (2007). Village chicken production systems in Thailand.
A review paper from Deutshe Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit
GmbH (GTZ).
Hossein, S. and Dahlan, I. (2015). Growth performance of free-range village chickens
fed dehydreated processed food waste. Mal.J. Anim.Sci. 18(1): 77-86.
Husak, R.L., Sebranek, J.G. and Bregendahl, K. (2008). A survey of commercially
available broilers marketed as organic, free-range and conventional broilers
for cooked meat yields, meat composition, and relative value. Poultry
Science, 87: 2367-2376.
Jaturasitha, S., A. Kayan, and M. Wicke. (2008a). Carcass and meat characteristics
of male chickens between Thai indigenous compared with improved layer
breeds and their crossbred. Arch. Tierz., Dummerstorf. 5(3): 283-294.
Jaturasitha, S., Srikanchai, T., Kreuzer, M. and Wicke, M. (2008b). Differences in
carcass and meat characteristics between chicken indigenous to Northern
Thailand (black-boned and Thai native) and imported extensive breeds
(Bresse and Rhode Island Red). Poultry Science, 87: 160-169.
Narumon Somkuna, Chot Rachwicha, Teeradech Ownhinkong, Prakasit Sukpadung,
and Sathaporn Ang-sanu. (2015). Effects of Dietary Supplementation of
Turmeric (Curcuma longa Linn.) on Productive Performances and Carcass
Characteristics of Broilers. In Proceedings: The 3rd International Academic
& Research Conference of Rajabhat University (INARCRU II) at Nakhon Si
Thammarat Rajabhat University, May 20-21, 2015.
Narumon Somkuna, Eakkasit Somkuna, Jarous Sawangtap, and Phinithi Rachwicha.
(2017). Increasing Productive Performance of Native Chickens by Herbs
in Rural Community. In Proceedings of The 2nd International Conference
on Animal Nutrition and Environment (ANI-NUE2017) November 1-4, 2017.
Pym, R.A.E. and Alders, R.G. (2012). Introduction to village and backyard poultry
production. In Alternative systems for poultry-Health, welfare and productivity.
Editor by Vitoria Sandilands and Paul M. Hocking. Carfax Publishing Company,
Oxfordshire, UK.
Rodenburg, T.B., De Reu, K. and Tuyttens, F.A.M. (2012). Performance, welfare, health
and hygine of laying hens in non-cage systems in comparison with cage
systems. In Alternative systems for poultry-Health, welfare and productivity.
Editor by Vitoria Sandilands and Paul M. Hocking. Carfax Publishing Company,
Oxfordshire, UK.
Somkuna, N., Sawangtap, J., Kittichaisri, D., Chantnew, N., Jumsil, U., Tip-aksorn,
and Somkuna, E. (2015). Utilization of Local Thai Herbs on Productive
Performances of Native Crossbred Chickens. KHON KEAN AGRICULTURAL
JOURNAL, 43 (Suppl.): 117-121.
Wang, K.H., Shi, S.R., Dou, T.C. and Sun, H.J. (2009). Effect of a free-range raising
system on growth performance, carcass yield, and meat quality of slow-growing
chicken. Poultry Science, 88: 2219-2223.
Wattanachant, S., Benjakul, S., and Ledward, D.A. (2008). Micro structure and thermal
characteristics of Thai indigenous and broiler chicken muscles. Poultry
Science, 84: 328-336.