ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนดนตรีลูกทุ่ง โดยใช้รูปแบบการสอนดนตรีลูกทุ่งสำหรับวงดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียนมัธยมศึกษา

Main Article Content

jiranuwat khuntajan

Abstract

This research aimed to study of satisfaction of  Puainoisuksa School students towards LukThung teaching management by using musical exercises  for LukThung Bands. The sample group included 15 students of Puainoisuksa School selected by using purposive sampling. The tool of this study was the satisfaction assessment form towards LukThung teaching management. Mean and Standard Deviation(S.D.) were used in data analysis.


            It was found that : the overall of  satisfaction  towards LukThung teaching management by using musical exercises  for LukThung Bands of 15 students was at a good level (= 4.27 and S.D.= 0.71). The satisfaction of LukThung Teaching by using LukThungteaching  model  for LukThung Bands in Secondary Schools  was at good level.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Paper)

References

จิราพร กำจัดทุกข์. (2552). ความพึงพอใจหลังการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
สมบัตร บารมี. (2551). ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มหพันธ์ไฟเอบร์ซีเมนต์ จำกัด
(มหาชน). รายงานการวิจัยคณะรัฐประสาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
สุเทพ เมฆ. (2531). ความพึงพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอนของนักเรียนและครูโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน ประเภทพานิชยกรรม ในเขตการศึกษา 12. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. ถ่ายเอกสาร.
Wolman,Thomas E. (1973). Education and Organizational Leadership in Elementary School. Engiewood
Cliffs : New Jersey: Prentice Hall.