จริยธรรมในการให้บริการสาธารณะของไทย

Main Article Content

ผศ.ดร.สถาพร วิชัยรัมย์

Abstract

Abstract


This article was the ethic of public service. The article explains about important element of public service concerning to service provider and service recipient. Especially, the relation between service provider and service recipient were efficiency and quality of the service which has ethical awareness and show that to all service recipients. However, if you have a good service, it will be valuable and final result of good government sector management will build up the satisfaction to all service recipients.

Keywords

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Paper)

References

คมเพชร ฉัตรศุภกุล. (2547). รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและ
เยาวชนไทย(ระดับมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. (2533). รัฐกับสังคม: ไตรลักษณ์รัฐไทยในพหุสังคมสยาม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2544). ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม: การวิจัยและพัฒนาบุคคล. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์: โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ.
ธีรภัทร เสรีรังสรรค์. (2549). นักการเมือง: จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอรัปชั่น สภาพสาเหตุ
ผลกระทบ แนวทางแก้ไข. กรุงเทพฯ: สายธาร.
_______. (2555). จริยธรรมในวิชาชีพรัฐกิจ หน่วยที่2 ในประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ (หน่วยที่
1-7). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
นงลักษณ์ วิรัชชัย บุปผา เมฆทองคำและธีรวัฒน์ ฆะราช. (2551). การวิจัยนำร่องการใช้ตัวบ่งชี้คุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนย์คุณธรรม.
นนทวัฒน์ บรมนันท์. (2552). หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
--------. (2553). กฎหมายปกครอง. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : วิญญูชน.
ประยูร กาญจนดุล. (2547: 108). คำบรรยายกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
พัชรวรรณ นุชประยูร. (2559). หลักกฎหมายว่าด้วยการบริการสาธารณะ หน่วยที่ 3. ในหลัก
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ศิริพงษ์ ปานจันทร์. (2554). ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์
ดุษฎีบัณฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร์). วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ. มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
สุพจน์ บุญวิเศษ. (2549). หลักรัฐศาสตร์. ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
Bernstien, Samuel J. and Hara, Patrick O. (1979). Public Administration :
Organization, People and Public Policy. New York : Harper and Row.
F. M. Marx, (1959). Elements of Public Administration. Englewood Cliffs,
New Jersey : Prentice Hall.
Kurian Geoge Thomas. (2011). The encyclopedia of political science. Washington: CQ Press.
Millet, John D. (1954). Management in the Public Service : The Quest for Effective
Performance. New York : McGraw-Hill.
M.E.Dimack & G.O.Dimock. (1969). Public Administration.4thed. New York : Holt,
Rinehart and Winston.
Rawls John. (1971). A Theory of justice. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University
Press.
Wikipedea.org/wiki/การกระจายอำนาจอย่างเป็นธรรม.สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2562