Development of Instructional Augmented Reality media in English Language Teaching for Grade 11 Students

Main Article Content

กูรรอตูอัยนี หะยีอับดลุเลาะ ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ

Abstract

Abstract


The objectives of this research were to 1) Develop Instructional Augmented Reality media in English language teaching for grade 11 students, 2) study the effect of using Augmented Reality media in English language teaching for grade 11 students. The research instruments consisted of : 1)the Instructional Augmented Reality media in English language teaching for grade 11 students, 2)the assessment of instructional media quality on Instructional Augmented Reality media in English language teaching for grade 11 students, 3)the assessment of lesson plan quality on Instructional Augmented Reality media in English language teaching for grade 11 students, 4)the assessment of content quality on Instructional Augmented Reality media in English language teaching for grade 11 students, 5)the learning achievement test in English language teaching for grade 11 students, 6)the assessment of student attitude toward Instructional Augmented Reality media in English language teaching for grade 11 students. Data was analyzed using average (x̄), standard deviation (S.D.) t-test dependent and t-test independent.    


The results of the study were as follows :


  1. The average result of Instructional Augmented Reality media in English language teaching for grade 11 students very good level.

  2. The learning achievement of students who were studying by using Instructional Augmented Reality media in English language teaching for grade 11 students showed that the post-test was higher than pre-test statistically significant at .01 level.

  3. The learning achievement of students who were studying by using Instructional Augmented Reality media in English language teaching for grade 11 the students higher than the students in normal studying statistically significant at .01

  4. The students attitude toward Instructional Augmented Reality media in English language teaching for grade 11 students in very satisfied level.

 

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Paper)

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
กิดานันท์ มลิทอง. (2548). เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์.
เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2552). การเรียนรู้ด้วยการนำตัวเองบนเครือข่าย. วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา, 32 (1), 6-13.
ชิดชนก เชิงเชาว์. (2539). วิธีวิจัยทางการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 3). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ชวนพิศ จะรา (2556). การพัฒนาการเรียนด้วยเทคโนโลยีประสารความจริง (AR) ร่วมกับหนังสือนิทานสองภาษาโดยใช้กระบวรการกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาด้านการฟัง
ของเด็กปฐมวัย. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรอุตสาหกรรมหาบัณฑิต). มหาวิทาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี.
นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล. (2531). การวางแผนและการประเมินโครงการศึกษาผู้ใหญ่. มหาสารคาม : ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
นงสมร พงษ์พานิช. (2554). การศึกษาปัญหาของการพูดภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วยวาจาของนิสิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา.
วารสารมนุษยศาสตร์, 18(1), 85-97.
ปราณี อ่อนศรี (2552). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. (ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พนิดา ตันศิริ. (2553). โลกเสมือนผสานโลกจริง Augmented Reality. สืบค้น 5 พฤษภาคม 2559, จากhttp://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive
ไพฑูรย์ ศรีฟ้า (2556). เอกสารประกอบการอบรบ เรื่อง Augmented Reality เพื่อทำการวิจัยและผลงานทางวิชาการ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รักษพล ธนานุวงศ์. (2553). สื่อเสริมการเรียนรู้ โลกเสมือนผสมโลกจริง (Augmented Reality) เรื่อง การจมและการลอย. สืบค้น 15 กันยายน 2559, จากhttp://secondsci.ipst.ac.th/index.php?
option=com_content&view=article&id=336:armedia&catid=19:2009-05-04-05-01-56&Itemid=34.
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2536). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่3). กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.
วิวัฒน์ มีสุวรรณ์. (2554). การเรียนรู้ด้วยการสร้างโลกเสมือนผสานโลกจริง AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY FOR LEARNING. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 16(1),
149-157.
วิวัฒน์ มีสุวรรณ์. (2556). การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ออคเมดเต็ดเรียลลิตี้ Augmented Aeality. กรุงเทพมหานคร : จุลดิศการพิมพ์.
ศุษมา แสนปากดี.(2557). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในบอร์ดประชาสัมพันธ์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ใน การประชุมวิชาการ มหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 10, 11-12 กันยายน 2557.
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. (2558). ผลสรุปการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET). สืบค้น 20 กันยายน 2560, จากhttps://www.niets.or.th/th/.
สมชาย รัตนทองคำ. (2556). ทฤษฎีการเรียนรู้ของนักการศึกษา ที่นำมาใช้พัฒนาด้านการเรียนการสอน.ค้นเมื่อ 22 กันยายน 2562, จากhttp://www. oknation.nationtv.tv/blog/.
Bruner. (1960). ทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนของบรูเนอร์ (Bruner’s Theory of Instruction) [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 20 กันยายน 2562, จาก http://edutech14.blogspot.com/blog-
post_23.html.
Duffy and Cunningham. (1996). ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 22 กันยายน 2562, จาก : https://krumamcom.wordpress.com/ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์/.
Maslow (n.d.). จิตวิทยาการศึกษา : ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์. สืบค้น 20 กันยายน 2562, จากhttps://www.krupatom.com/มาสโลว์/.