Published: 2009-07-01

การวิเคราะห์กรอบแนวคิดการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับพนักงานธนาคาร

สุนันทา ภักดีโยธิน, ทองประวิทย์ จำปาเงิน, ปรัชญนันท์ นิลสุข

37-45