Vol 8, No 2 (2016)

กรกฏาคม - ธันวาคม 2559

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Paper)

ผลของการใช้บทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวการสอนประสบการณ์ การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ ที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน pdf
Kullatida Chantop, Thanachart Lornklang 20-40
การใช้วิธีการสอนแบบเน้นโครงงานเรื่อง การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสมิทธิภาพภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 pdf
Natdanut Jhonkhonburithanadul, Thawascha Dechsubha 42-62
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพันธะเคมีและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT pdf
กมลทิพย์ ใยรีอ่าง, พรรณวิไล ชมชิด 64-77
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7P’S และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ เข้าใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมียมของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร pdf
ธิญาดา กีร์ตะเมคินทร์, พุฒิธร จิรายุส 78-86
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว : กรณีศึกษา ของโรงเรียนบ้านขอนแตก ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ pdf
ธีระศักดิ์ สินชัย, พชรนนท์ สายัญห์เกณะ 88-108
การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานครูด้านภาวะผู้นำ pdf
นงลักษณ์ พิมพ์ศรี, สุนันทา วีรกุลเทวัญ, อมรรัตน์ ภิญโญอนันพงษ์ 110-123
การสังเคราะห์ตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเพื่อการจัดการสำนวนคดีอาญา ของสำนักงานอัยการสูงสุด pdf
นพพล พิเศษพงษา, วีระชัย คอนจอหอ, วิชชา ฉิมพลี, ณัฏฐพงศ์ สุวรรณพาณิชย์ 124-135
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว pdf
พิชิต จินดาศรี, ธนวิน ทองแพง, ชัยพจน์ รักงาม 136-159
ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการบัญชีที่มีต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ pdf
สุพัตรา รักการศิลป์, เอมอร แสวงวโรตม์, ผกามาศ มูลวันดี, ฐิติพร วรฤทธิ์, แก้วมณี อุทิรัมย์, ทิพย์สุดา ทาสีดำ 160-170
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในจังหวัดบุรีรัมย์ pdf
อภินันท์ สนน้อย, ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ, สุรชัย ปิยานุกูล 172-188

บทความปริทัศน์ (Review Article)

ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 pdf
บุญชม ศรีสะอาด 190-195