วารสาร BU Academic Review เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการเผยแพร่บทความอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ปัจจุบันเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ หรือในสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสาร BU Academic Review เปิดรับบทความวิจัย

2018-03-21

วารสาร BU Academic Review เปิดรับบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
กำหนดการตีพิมพ์วารสาร BU Academic Review ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคท - ธันวาคม 

Vol 16 No 2 (2017): JULY-DECEMBER

Published: 2017-12-15

The Organizational Culture of Broadcasting in Asia

Drew McDaniel, Chalisa Magpanthong

83-100

View All Issues

Indexed in tci