สำนักสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทร 0 2902 0299 ต่อ 2818
E-mail: journal@bu.ac.th

Principal Contact

รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน
บรรณาธิการฝ่ายจัดการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Support Contact

อ.รมณีย์ ยิ่งยง
Phone 0 2516 4417 ต่อ 2818-19