Journal History

วารสาร BU ACADEMIC REVIEW เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการเผยแพร่บทความอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ปัจจุบันเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่บทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ในสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของทั้งคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป และบทความต้องนำเสนอองค์ความรู้หรือแนวคิดใหม่ หรือทดสอบทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว ซึ่งได้มาจากการศึกษา ค้นคว้า และนำเสนอกรอบแนวคิด หรือระเบียบวิธีวิจัยและ วิธีการทดสอบ ที่นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบต่อแวดวงวิชาการและสังคม