การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน

Main Article Content

Wallapa Chalermvongsavej

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น และทดสอบหาค่าความเที่ยง เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 400 ชุด ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ซึ่งตัวแปรที่มีน้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือรวบรวม (gather) และวางแผน (plan) รองลงมาคือประเมิน (evaluate) กำหนดขอบเขต (scope) นำเสนอ (present) ระบุ (Identify) และจัดการ (Manage) ตามลำดับ โดยที่โมเดลการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (c2) เท่ากับ 14.45 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 8 ค่าความน่าจะเป็น (p-value) เท่ากับ .07078 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (c2/df) เท่ากับ 1.806 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้ไขแล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.96 ค่าดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.045 ค่าดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.0094


The purpose of this study was to examine the confirmatory factor analysis of information literacy of private university students. A questionnaire was employed to collect data from a sample of 400 students in private universities. The components of seven factors of the information literacy of private university students were shown from high to low -- gather, plan, evaluate, scope, present, identify and manage, respectively. The model of information literacy of students of private universities was in accordance with the empirical data. The fit measures were as follow: Chi-square goodness of fit test value (c2) = 14.45, degree of freedom (df) = 8, p-value = .07078, c2/df =.806, comparative fit index (CFI) =1.00, goodness of fit index (GFI) มีค่า= 0.99, adjusted goodness of fit index (AGFI) = 0.96, root mean square of approximation (RMSEA) = 0.045, and standardized root mean square residual = 0.0094.

Keywords

Article Details

Section
Research Articles