วารสาร BU Academic Review เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการเผยแพร่บทความอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ปัจจุบันเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ หรือในสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Vol 16 No 1 (2017): January - June

Published: 2017-06-29

Sustainable Leadership of Vocational College Administrators: Documentary Research

Khukrit Silalaiy, Thanin Ratanaolarn, Malai Thaveesuk

61-73

The Effects of Facebook Usage on Academic Achievement of Students in Bangkok Metropolitan Area

Pijarn Charoensri, Wilailuk Sereetrakul, Ampai Thongteeraparp

129-139

View All Issues

Indexed in tci