วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย (Bulletin de l’Association Thaïlandaise des Professeurs de Français) เป็นวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 คน ซึ่งผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double blinded peer-reviews) จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา 2) เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับวิชาภาษาฝรั่งเศส วิชาภาษาฝรั่งเศสศึกษา และระเบียบวิธีการสอน 3) เพื่อเผยแพร่การบริการทางวิชาการของภาษาฝรั่งเศสสู่สังคม วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยเปิดรับบทความที่เขียนด้วยภาษาไทย และภาษาฝรั่งเศส โดยอาจจะ อยู่ในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลทางวิชาการหรือผลงานแบบอื่น ๆ ในดุลยพินิจของกองบรรณาธิการ

            วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับแรก เดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเสนอขอตีพิมพ์

2018-08-08

ขอเชิญ นักวิชาการ นักวิจัย ส่งผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา ทั้งที่เขียนด้วยภาษาไทยหรือภาษาฝรั่งเศส โดยอาจจะอยู่ในรูปบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลทางวิชาการหรือผลงานแบบอื่นๆ ในดุลยพินิจของกองบรรณาธิการ เพื่อคัดเลือกและตีพิมพ์ในวารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ

ผู้เขียนจะต้องชำระค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ บทความละ 2,000 บาท โดยฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาบางลำพู ชื่อบัญชีสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย บัญชีเลขที่ 116-013470-4 เมื่อท่านดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งไฟล์หลักฐานการโอนเงินใบนำฝาก (Pay-in-Slip) ในขั้นตอน upload file ทางกระบวนการ Submission บทความผ่านระบบ ทั้งนี้ วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ ขอสงวนสิทธิ์ว่าการโอนเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความดังกล่าวมาแล้ว ผู้เขียนไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

ผู้เขียนสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบทาง https://drive.google.com/drive/folders/16k9oDDz1IRHtD9bFD2oRcRSiitqctb0s

และสามารถดูรายละเอียดการเสนอบทความเพิ่มเติมทาง https://www.tci-thaijo.org/index.php/bulletinatpf/issue/view/11172 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง 089-419-0689 หรือ 089-482-1778

 

No. 135, Année 41 ( janvier–juin 2018)

Published: 2018-08-11

เสียงแปรในภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนไทย

อัคร ธนะศิรังกูล; อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล

86-96

View All Issues