วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย (Bulletin de l’Association Thaïlandaise des Professeurs de Français) เป็นวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 คน ซึ่งผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double blinded peer-reviews) จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา 2) เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับวิชาภาษาฝรั่งเศส วิชาภาษาฝรั่งเศสศึกษา และระเบียบวิธีการสอน 3) เพื่อเผยแพร่การบริการทางวิชาการของภาษาฝรั่งเศสสู่สังคม วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยเปิดรับบทความที่เขียนด้วยภาษาไทย และภาษาฝรั่งเศส โดยอาจจะ อยู่ในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลทางวิชาการหรือผลงานแบบอื่น ๆ ในดุลยพินิจของกองบรรณาธิการ

            วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับแรก เดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

2019-07-16

ขอเชิญ นักวิชาการ นักวิจัย ส่งผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา ทั้งที่เขียนด้วยภาษาไทยหรือภาษาฝรั่งเศส โดยอาจจะอยู่ในรูปบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลทางวิชาการหรือผลงานแบบอื่นๆ ในดุลยพินิจของกองบรรณาธิการ เพื่อคัดเลือกและตีพิมพ์ในวารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ

ผู้เขียนจะต้องชำระค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ บทความละ 2,500 บาท โดยฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาบางลำพู ชื่อบัญชีสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย บัญชีเลขที่ 116-013470-4 เมื่อท่านดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งไฟล์หลักฐานการโอนเงินใบนำฝาก (Pay-in-Slip) ในขั้นตอน upload file ทางกระบวนการ Submission บทความผ่านระบบ ทั้งนี้ วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ ขอสงวนสิทธิ์ว่าการโอนเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความดังกล่าวมาแล้ว ผู้เขียนไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

ผู้เขียนสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบทาง https://drive.google.com/drive/folders/16k9oDDz1IRHtD9bFD2oRcRSiitqctb0s

และสามารถดูรายละเอียดการเสนอบทความเพิ่มเติมทาง https://www.tci-thaijo.org/index.php/bulletinatpf/issue/view/11172หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง 089-482-1778

No. 137, Année 42 ( janvier–juin 2019)

Published: 2019-06-27

View All Issues

 

Bulletin De L' Association Thaïlandaise Des Professeurs de Français sous haut patronage royal de Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn

30/9 Paholyothin 2, Phaya Thai, Bangkok, 10400 Thailand

E-mail Address: bulletinatpf@gmail.com

 

ISSN 0857-0604

E-ISSN 2697-3847

Indexed in tci