วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย (Bulletin de l’Association Thaïlandaise des Professeurs de Français) เป็นวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 คน ซึ่งผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double blinded peer-reviews) จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา 2) เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับวิชาภาษาฝรั่งเศส วิชาภาษาฝรั่งเศสศึกษา และระเบียบวิธีการสอน 3) เพื่อเผยแพร่การบริการทางวิชาการของภาษาฝรั่งเศสสู่สังคม วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยเปิดรับบทความที่เขียนด้วยภาษาไทย และภาษาฝรั่งเศส โดยอาจจะ อยู่ในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลทางวิชาการหรือผลงานแบบอื่น ๆ ในดุลยพินิจของกองบรรณาธิการ

            วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับแรก เดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

            สนับสนุนการพิมพ์โดย: บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพาณิช จำกัด 216-220 ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200