ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

2019-01-15

ขอเชิญ นักวิชาการ นักวิจัย ส่งผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา ทั้งที่เขียนด้วยภาษาไทยหรือภาษาฝรั่งเศส โดยอาจจะอยู่ในรูปบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลทางวิชาการหรือผลงานแบบอื่นๆ ในดุลยพินิจของกองบรรณาธิการ เพื่อคัดเลือกและตีพิมพ์ในวารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ

ผู้เขียนจะต้องชำระค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ บทความละ 2,500 บาท โดยฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาบางลำพู ชื่อบัญชีสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย บัญชีเลขที่ 116-013470-4 เมื่อท่านดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งไฟล์หลักฐานการโอนเงินใบนำฝาก (Pay-in-Slip) ในขั้นตอน upload file ทางกระบวนการ Submission บทความผ่านระบบ ทั้งนี้ วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ ขอสงวนสิทธิ์ว่าการโอนเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความดังกล่าวมาแล้ว ผู้เขียนไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

ผู้เขียนสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบทาง https://drive.google.com/drive/folders/16k9oDDz1IRHtD9bFD2oRcRSiitqctb0s

และสามารถดูรายละเอียดการเสนอบทความเพิ่มเติมทาง https://www.tci-thaijo.org/index.php/bulletinatpf/issue/view/11172 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง 089-482-1778