วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา (Journal of Exercise and Sport Science)

เป็นวารสารที่จัดทำเพื่อเผยแพร่ความรู้ วิทยาการใหม่ๆ ทางด้านการออกกำลังกายและกีฬาให้แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไปเป็นข้อมูลสำหรับการค้นคว้า อ้างอิงทางการออกกำลังกายและกีฬา นอกจากนี้ยังเผยแพร่และส่งเสริมงานวิจัย และแนวคิดทางด้านการออกกำลังกายและกีฬาของนักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 8, No 1 (2011): January - June

Table of Contents

Articles

Validation of the Thai Version of the Sport Imagery Ability Measure among Golfers
Tirata Bhasavanija, Naruepon Vongjaturapat, Tony Morris, Pichit Muangnapo
ขวัญกำลังใจและความท้อถอยในการปฏิบัติงานของครูฝึกประจำฟิตเนสเซนเตอร์ ในจังหวัดชลบุรี
ณรงค์ฤทธิ์ นิ่มมาก, ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์, สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ, สมโภชน์ อเนกสุข
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของการฝึกสอนและการใช้แหล่งความเชื่อมั่นในความสามารถแห่งตนในกีฬาบาสเกตบอล
พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์, นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
ผลของการแทรกกิจกรรมทางกายที่มีต่อแรงจูงใจตามสถานการณ์ความเชื่อมั่นตนเองเฉพาะด้าน และความรู้สึกที่ดีต่อร่างกายตนเอง
พรเทพ ราชรุจิทอง, นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร, สุรินทร์ นิยมางกูร
รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มหิธร จิตตเกษม, สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ, สมโภชน์ อเนกสุข