วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา (Journal of Exercise and Sport Science)

เป็นวารสารที่จัดทำเพื่อเผยแพร่ความรู้ วิทยาการใหม่ๆ ทางด้านการออกกำลังกายและกีฬาให้แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไปเป็นข้อมูลสำหรับการค้นคว้า อ้างอิงทางการออกกำลังกายและกีฬา นอกจากนี้ยังเผยแพร่และส่งเสริมงานวิจัย และแนวคิดทางด้านการออกกำลังกายและกีฬาของนักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

Indexed in tci

ข่าวประกาศ

 
ไม่มีข่าวประกาศที่เผยแพร่
 
ข่าวประกาศอื่นๆ...

ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (2014): กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

ฉบับเต็ม

ดูหรือดาวน์โหลดทั้งฉบับ PDF

สารบัญ

บทความ

ประโยชน์ที่แท้จริงของการเล่นกีฬาและการสร้าง pdf
นฤพนธ์ วงศ์จตุภัทร 1-6
การพัฒนาและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถามทักษะการจัดการความเครียดทางกีฬา ฉบับภาษาไทย pdf
สุพัชริน เขมรัตน์, อภิลักษณ์ เทียนทอง, นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 7-20
กิจกรรมทางกาย...สู้การสร้างสังคมสุขภาพ pdf
วรรณี เจิมสุรวงศ์ 21-31