วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา (Journal of Exercise and Sport Science)

เป็นวารสารที่จัดทำเพื่อเผยแพร่ความรู้ วิทยาการใหม่ๆ ทางด้านการออกกำลังกายและกีฬาให้แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไปเป็นข้อมูลสำหรับการค้นคว้า อ้างอิงทางการออกกำลังกายและกีฬา นอกจากนี้ยังเผยแพร่และส่งเสริมงานวิจัย และแนวคิดทางด้านการออกกำลังกายและกีฬาของนักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 11, No 2 (2014): July - December

Full Issue

View or download the full issue PDF (ภาษาไทย)

Table of Contents

Articles

True Benefits of Playing Sport and How to Make it pdf
นฤพนธ์ วงศ์จตุภัทร 1-6
Development and Validation of a Thai Version of The Athletics Coping Skills Inventory pdf
สุพัชริน เขมรัตน์, อภิลักษณ์ เทียนทอง, นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 7-20
กิจกรรมทางกาย...สู้การสร้างสังคมสุขภาพ pdf
วรรณี เจิมสุรวงศ์ 21-31