ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (2014)

กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

ฉบับเต็ม

ดูหรือดาวน์โหลดทั้งฉบับ PDF

สารบัญ

บทความ

ประโยชน์ที่แท้จริงของการเล่นกีฬาและการสร้าง pdf
นฤพนธ์ วงศ์จตุภัทร 1-6
การพัฒนาและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถามทักษะการจัดการความเครียดทางกีฬา ฉบับภาษาไทย pdf
สุพัชริน เขมรัตน์, อภิลักษณ์ เทียนทอง, นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 7-20
กิจกรรมทางกาย...สู้การสร้างสังคมสุขภาพ pdf
วรรณี เจิมสุรวงศ์ 21-31